İHALE İLANI
T.C.
ÇUKURCA KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BAŞKANLIĞI
 
Çukurca Gündeş Köyü Güzeldere Seyit Ahmet Yeşil Mahallesi İstinat Duvarı Yapım İşi . Açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1 - İdarenin
 a) Adresi : KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ HÜKÜMET KONAĞI KAT-3
 b) Telefon ve faks numarası : 438-511-25 89 - 438-511-20 95
 c) Elektronik posta adresi (varsa) :
2 - İhale konusu yapım işinin; Çukurca Gündeş Köyü Güzeldere Seyit Ahmet Yeşil Mahallesi İstinat Duvarı Yapım İşi
 a) Niteliği türü ve miktarı: İstinat duvarı :150 mt.
    b) Yapılacağı yer : Çukurca Gündeş Köyü Güzeldere Seyit Ahmet Yeşil Mahallesi.
    c) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren  40  takvim günüdür.
3 - İhalenin
 a) Yapılacağı yer : Kaymakamlık Makam Odası
 b) Tarih               : 13.07.2017 Saat :14:00
4 - İhaleye Katılabilmek İçin İsteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a ) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b ) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat.
c ) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
ç ) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname.
d ) KHGB İhale Yönetmeliğinin 11ve 12. maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
e ) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
g ) SGK borcu yoktur (son bir ay içinde alınmış olacak)
ğ ) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
h ) Ticaret sicil gazetesi
ı ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
i ) Vergi borcu yoktur belgesi (son 1 ay içinde alınmış olacak)
j ) Yer gördü tutanağı
k ) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi.
l ) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
m) Şahıslar ve şirket yetkilileri için alınmış sabıka kayıt belgesi (son 1 ay içinde almış)
n) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Şirketler hariç)
Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenen belgeler:
o ) İş Deneyim Belgesi
İsteklinin son beş yıl içinde, ilk teklif edeceği bedelin en az % 40 oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin İş Bitirme Belgesini sunması zorunludur. İş Bitirme Belgesi kamudan alınacaktır.
Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler :
 İstinat Duvarı , Köprü Yapımı İşi ile ilgili İş Deneyim Belgesi
ö ) İsteklinin Organizasyon Yapısı :
 İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için aşağıda nitelik ve sayıları belirtilen teknik personeli iş yerinde bulundurmayı taahhüt edecektir. Aşağıda özellikleri belirtilen teknik personelin istekli tarafından imzalanmış listesi de sunulacaktır.
Adet
Pozisyon
Mesleki Ünvan
Mesleki Özellik
1
Şantiye Şefi
İnşaat mühendisi
 
 
 
 
 
 
p ) Makine, Araç ve Teçhizat Listesi :
     İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için işin süresi boyunca aşağıda nitelik ve sayıları belirtilen makine, araç ve teçhizatı iş yerinde bulundurmayı taahhüt edecektir. Aşağıda özellikleri belirtilen makine, araç ve teçhizatın istekli tarafından imzalanmış listesi de sunulacaktır.
5 - İhale Birlik yönetmeliği gereğince Açık İhale usulü ile yapılacaktır.
6 - a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat
 belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
 b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.
7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
8 - İhale dokümanına ÇUKURCA KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ ODASI’den ücretsiz olarak bakılabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı 250,00 (İkiyüzelli TL ) karşılığı verilmektedir.
9 - İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle Götürü Bedel sözleşme imzalanacaktır.
10 - Teklifler; 13.07.2017 tarih ve saat 14:00 ’e kadar KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI'na verilebilecektir. Posta yoluyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
11 - İstekliler teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarında kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.
12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
14 - Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.
15 - Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara tabii olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
16- Ortak girişimler ihaleye teklif veremeyecektir.